Društvo

Zbog lošeg rada Geodetskog zavoda Srbija bez dobrog katastra nepokretnosti

Beogradski zavod (Beta) –  Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije predlažio je da Državna revizorska institucija ispita rad Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za koji je ocenio da svojim radom nije omogućio da Srbija ima moderan, ažuran, pouzdan i potpuno javan katastar nepokretnosti.

„Izmene Zakona o državnom premeru i katastru očito nisu doprinele efikasnom radu RGZ-a, kao i ogromna novčana sredstva koje je Zavod dobio u poslednjih petnaest godina, kroz odobrene projekte koji se finansiraju iz kredita i donacija“, navodi se u izveštaju o radu RGZ koji je Savet uputio Vladi Srbije.

Istaknuto je da RGZ ima skoro 3.000 državnih službenika „čija kvalifikaciona struktura i stručnost očito ne mogu da odgovore zahtevu uredjenog i modernog katastra“.

Saveta smatra i da se efikasnost RGZ može videti i po tome što na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova ima troškove u iznosu od 266,6 miliona dinara, odnosno više od dva miliona evra na godišnjem nivou.

Kao rezultate neažurnosti RGZ-a, u čijoj je nadležnosti osnivanje, obnova i održavanje katastra nepokretnosti i vodova, Savet ističe i to da se gradjevinski objekti u centru Beograda 2017. godine vode kao pašnjaci, livade i njive.

„Rezultat je i to da hiljade stanova i jedinica poslovnog prostora u katastru ima uknjiženu kvadraturu – nula kvadrata, da su podaci o zemljišnom fondu Republike Srbije poslovna tajna, očito ne samo za Savet za borbu protiv korupcije, već i za druge državne institucije“, piše u izveštaju objavljenom na sajtu Saveta.

Savet je naveo da je od Ministarstva poljoprivrede tražio informaciju o ukupnom poljoprivrednom zemljištu u javnoj svojini u Srbiji, ali je dobio odgovor da nema tu informaciju i da je ima RGZ.

„Najnovija izmena Zakona o državnom premeru i katastru, po kojoj notari dostavljaju dokumentaciju RGZ-u u elektronskoj formi je idealno rešenje, ali za uredjene katastre nepokretnosti. U Srbiji, gde nisu rešene nezakonite privatizacije, gde nije rešena restitucija oduzete imovine, gde postoje milioni nelegalizovanih objekata i brojni drugi problemi koji se manifestuju kroz neažuran i nepouzdan katastar, dovodi se u pitanje mogućnost sprovodjenja zakona“, navodi Savet.

Savet je pored preporuka koje je već dostavio Vladi Srbije, u svoja tri izveštaja u 2017. godini, a koji se odnose na evidenciju i raspolaganje nepokretnostima, preporučio i da Vlada, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, naloži RGZ-u da dostavi Savetu tražene informacije po rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja.

Preporuka je i da Državna revizorska institucija uradi reviziju finansijskih izveštaja RGZ-a, a pre svega svrsishodnosti trošenja sredstava odobrenih po projektima za unapredjenje rada te službe.

Direktno

Beogradski glas

Dobra vest

Naslovna za sredu 17. 04. 2019.

Loša vest

Uzbunjivač

Beogradski glas